Terug naar de website.

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy
Kindercoach Davy
Hieronder kun je eerst mijn Algemene Voorwaarden lezen. Daaronder volgt automatisch de privacyverklaring van Kindercoach Davy.


Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Kindercoach Davy, gevestigd in Maasbracht, is opgericht door Davy Heijmans en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75334194.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Kindercoach Davy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het (telefonisch) kennismakingsgesprek met de ouder(s)/ opdrachtgever wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coachovereenkomst
Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachovereenkomst getekend door beide gezaghebbende ouder(s) , waarmee toestemming wordt gegeven voor de coaching van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Davy kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies
Kindercoach Davy zal zijn werkzaamheden naar zijn beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt, Kindercoach Davy werkt in dienst van de belangen van het kind. Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s), in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Het gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. Een kindsessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en Kindercoach Davy.

5. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.kindercoachdavy.nl en zijn op te vragen bij Kindercoach Davy. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Bij afspraken op locatie worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Bolderstraat 23, Maasbracht tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Telefonisch overleg (circa 10 minuten per contact) en kort e-mailcontact zijn inbegrepen bij de coachsessies. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
Na elke sessie wordt de factuur per e-mail verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen of vóór aanvang van een volgende sessie binnen deze 14 dagen. Deze factuur dient betaald te worden door het bedrag over te schrijven aan Kindercoach Davy. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Kindercoach Davy gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Tijdig verzetten of afzeggen van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur wordt 30 euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

7. Vertrouwelijkheid en privacy
Kindercoach Davy verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
Aanvullend beschikt Kindercoach Davy over een privacyverklaring voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG. De privacy verklaring is onderaan deze algemene voorwaarden te vinden.

8. Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Kindercoach Davy is oplossings- en resultaatgericht, zonder garantie voor de oplossing of het resultaat. Ieder kind en iedere situatie is anders, het kind zal zichzelf ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Kindercoach Davy is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade of letsel voortvloeiend uit de geboden diensten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van Kindercoach Davy is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Kindercoach Davy in het kader van de coachovereenkomst.

9. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Kindercoach Davy, zodat er een oplossing kan worden gevonden. Kan er geen oplossing worden gevonden onderling, dan kan de ouder(s) zich wenden tot de Klachten- en geschillencommissie Wkkgz. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening van de ouders(s). Partijen kunnen ook een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg. Eventuele kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).Privacy verklaring

Kindercoach Davy gevestigd aan de Bolderstraat 23, 6051 LN Maasbracht is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten.

Davy Heijmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercoach Davy. Hij is te bereiken via post@kindercoachdavy.nl of tel. +31 (0)6-39030617

Persoonsgegevens die ik verwerk
Je verstrekt vrijwillig bij de intake jouw persoonsgegevens aan mij. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik bij de intake verwerk:

– Voor- en achternaam kind*
– Geslacht kind*
– Geboortedatum kind*
– Adresgegevens kind*
– Telefoonnummer ouder(s)/voogd(en)
– E-mailadres ouder(s)/voogd(en)
– School en groep kind*
– Gezondheid en ontwikkeling kind bij intake of gedurende sessies*
– Overige persoonsgegevens van kind of uzelf, die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken omdat het kinderen betreft jonger dan 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Kindercoach Davy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het coachen van jouw kind.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren en bij eventuele ongevallen tijdens coaching met jouw kind.
– Het afhandelen van de betaling en het facturatieproces.
– Indien ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kindercoach Davy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercoach Davy) tussen zit.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar
Kindercoach Davy bewaart opdrachtgever persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn in een afgesloten cliëntdossier gedurende 15 jaar, de financiële administratie 7 jaar en de agenda 5 jaar. Het cliëntdossier bevat NAW gegevens, BSN nummer, intakeformulier, resultaten sessies en evaluatie.

Webhosting en e-maildienst
Kindercoach Davy neemt webhosting af van Hostnet BV. Hostnet BV verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

De e-maildiensten worden afgenomen bij Hostnet BV onder de dienst Mail. Hostnet BV Mail verwerkt ook persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Hostnet BV Mail heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kindercoach Davy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder daarvoor toestemming van jouw te hebben ontvangen, tenzij het een wettelijke verplichting betreft. Kindercoach Davy onderschrijft de beroepscode van de beroepsorganisatie Kindercoach Keurmerk en de Klachten- en geschillencommissie Wkkgz en volgt het Protocol en Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Kindercoach Davy maakt op de website gebruik van cookies zodat de website optimaal kan functioneren, dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Davy zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kindercoach Davy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand aan jouw te geven.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@kindercoachdavy.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kindercoach Davy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen
Kindercoach Davy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@kindercoachdavy.nl.